SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Szkoła Doktorska UPH została utworzona Zarządzeniem nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 lipca 2019 roku, a następnie rozszerzona (Zarządzenie nr 9/2023). Szkoła stanowi zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Podstawą działania Szkoły Doktorskiej UPH jest Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Szkoła Doktorska UPH kształci doktorantów w czterech dziedzinach nauki i dziewięciu dyscyplinach naukowych wymienionych poniżej w poszczególnych Instytutach:

 1. Dziedzina nauk humanistycznych
  • Historia (Instytut Historii)
  • Literaturoznawstwo (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa)
 2. Dziedzina nauk rolniczych
  • Rolnictwo i ogrodnictwo (Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa)
  • Zootechnika i rybactwo (Instytut Zootechniki i Rybactwa)
 3. Dziedzina nauk społecznych
  • Nauki o bezpieczeństwie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie)
  • Pedagogika (Instytut Pedagogiki)
 4. Dziedzina nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  • Nauki o zdrowiu (Instytut Nauk o Zdrowiu)
 5. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • Nauki biologiczne (Instytut Nauk Biologicznych)
  • Nauki chemiczne (Instytut Nauk Chemicznych)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Rejestracja kandydatów w systemie IRK rozpoczyna się w lipcu, a postępowanie rekrutacyjne odbywa się we wrześniu.
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na dany rok akademicki uchwala Senat UPH.
Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia w Szkole uchwala Senat UPH. Indywidualny plan badawczy uwzględniający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej opracowuje doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Realizacja indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej podlegają ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.
Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania
Działalnością Szkoły Doktorskiej UPH kieruje dr hab. Anna Kamecka, prof. uczelni. Ciałem opiniodawczym i doradczym Dyrektora jest Rada Szkoły, w skład której wchodzą koordynatorzy dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole.

Biuro Szkoły Doktorskiej UPH znajduje się przy ulicy Żytniej 39 (pokój nr 1.56).
Godziny pracy Biura:
poniedziałek – 11:00-14:00
wtorek – 11:00-15:00
środa – 11:00-14:00
czwartek – 8:00-12:00
piątek – 12:00-15:00

Tekst w języku łatwym do czytania