SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Szkoła Doktorska UPH została utworzona Zarządzeniem nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 1 lipca 2019 roku. Szkoła stanowi zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Podstawą działania Szkoły Doktorskiej UPH jest Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Szkoła Doktorska UPH kształci doktorantów w czterech dziedzinach nauki i sześciu dyscyplinach naukowych wymienionych poniżej w poszczególnych Instytutach:

1.    Dziedzina nauk humanistycznych

  • Historia (Instytut Historii)

2.    Dziedzina nauk rolniczych

  • Rolnictwo i ogrodnictwo (Instytut Rolnictwa i ogrodnictwa)
  • Zootechnika i rybactwo (Instytut Zootechniki i rybactwa)

3.    Dziedzina nauk społecznych

  • Nauki o bezpieczeństwie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie)

4.    Dziedzina Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  • Nauki biologiczne (Instytut Nauk Biologicznych)
  • Nauki chemiczne (Instytut Nauk Chemicznych)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Rejestracja kandydatów
w systemie IRK rozpoczyna się w lipcu, a postępowanie rekrutacyjne odbywa się we wrześniu.
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UPH na dany rok akademicki uchwala Senat UPH.
Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia w Szkole uchwala Senat UPH. Indywidualny plan badawczy uwzględniający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej opracowuje doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Realizacja indywidualnego planu badawczego oraz harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej podlegają ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.
Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

Działalnością Szkoły Doktorskiej UPH kieruje dr hab. Anna Kamecka, prof. uczelni. Ciałem opiniodawczym i doradczym Dyrektora jest Rada Szkoły w skład której wchodzą koordynatorzy dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole.
Biuro Szkoły Doktorskiej UPH znajduje się w dwóch lokalizacjach, przy ulicy Żytniej 39 (pokój 1.56) oraz przy ulicy Bolesława Prusa 14 (pokój 19b).
Godziny pracy Biura:
poniedziałek- 11.00-15.00,
wtorek 11.00-15.00,
środa - praca wewnętrzna Biura,
czwartek 8.00-12.00,
piątek 11.00-15.00.

 

Zobacz również: