SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Staże naukowe

 Zarządzenie Rektora Nr 4 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyjazdów na krajowy/zagraniczny staż naukowy doktorantów UPH


Załączniki do Zarządzenia Rektora nr 4/2021 w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1 Wniosek o wyjazd na krajowy/zagraniczny staż naukowy

Załącznik nr 2 Program krajowego/zagranicznego stażu naukowego

Załącznik nr 3 Informacja o źródłach finansowania krajowego/zagranicznego stażu naukowego

Załącznik nr 4 Zgoda uczelni/instytucji przyjmującej doktoranta na krajowy/zagraniczny staż naukowy

Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji krajowego/zagranicznego stażu naukowego

Załącznik nr 6 Opinia uczelni/instytucji przyjmującej doktoranta na krajowy/zagraniczny staż naukowy

 


 

Wyjazdy badawacze

 1. Zgodnie z 5 ust. 5, pkt. 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej o wyjazd badawczy do jednostek naukowych, innych instytucji, ośrodków lub miejsc docelowych może ubiegać się każdy doktorant Szkoły Doktorskiej UPH.

2. Celem wyjazdu badawczego jest:

  1. uzyskanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzonych badań naukowych;
  2. pozyskiwanie informacji i danych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
  3. przeprowadzenie określonych badań naukowych;
  4. dwymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze związanym z tematem rozprawy doktorskiej.

3. Zgodę na wyjazd badawczy wyraża Dyrektor SzkołyDoktorskiej UPH.

4. Doktorant ubiegający się o wyjazd badawczy składa wniosek (załącznik nr 1) skierowany do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH, zaopiniowany przez promotora.

5. Po zakończeniu wyjazdu badawczego doktorant zobowiązany jest do złożenia, Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UPH krótkiego sprawozdania z realizacji wyjazdu badawczego (załącznik nr 2) wraz z opinią promotora, w terminie miesiąca od zakończenia wyjazdu.

6. Na podstawie złożonego sprawozdania ocenia się zasadność wyjazdu badawczego oraz celowość realizacji kolejnych wyjazdów.