SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

REGULAMIN  ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

 1. Celem praktyki zawodowej jest zdobycie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych doktorantów odnoszących się do organizowania procesu dydaktycznego,
  z uwzględnieniem poszukiwania i doboru właściwych metod nauczania oraz wykorzystania nowych technologii
  w dydaktyce szkoły wyższej.
 2. Do obowiązków doktoranta odbywającego praktykę należy:
 • obowiązkowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji praktyk;
 • zapoznanie się z organizacją pracy jednostki, w której doktorant odbywa praktykę oraz z planem kształcenia, opisem programu kształcenia oraz sylabusami;
 • przestrzeganie przepisów BHP oraz regulaminów, procedur i instrukcji obowiązujących na terenie jednostki,
  w której doktorant odbywa praktykę.
 1. Praktyka zawodowa polega na samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub uczestniczeniu w ich prowadzeniu. Samodzielne prowadzenie zajęć polega na prowadzeniu ćwiczeń według programu przedmiotu określonego w sylabusie. Współudział w prowadzeniu zajęć polega na samodzielnym prowadzeniu w ramach jednostki lekcyjnej 1-2 zagadnień pod kierunkiem prowadzącego przedmiot.
 2. Wymiar godzin praktyki zawodowej doktorantów szkoły doktorskiej określa program kształcenia, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych
 3. Doktorant prowadzący zajęcia przygotowuje Konspekt (załącznik nr 1 do regulaminu) zatwierdzony przez prowadzącego
 4. Promotor zobowiązany jest do hospitacji przynajmniej dwóch zajęć prowadzonych przez doktoranta.
 5. Praktyka zawodowa realizowana jest od pierwszego do czwartego roku szkoły doktorskiej i rozliczana przez promotora na koniec każdego roku akademickiego na podstawie Karty zaliczenia praktyki zawodowej (załącznik
  nr 2 do regulaminu).
 6. Doktorant zatrudniony na etacie dydaktycznym lub wykonujący działalność dydaktyczną na umowę zlecenia
  w innej Uczelni zwolniony jest z odbywania praktyki zawodowej na podstawie zaświadczenia od pracodawcy
  o zatrudnieniu.
 7. Praktyka dydaktyczna jest bezpłatna.