Indywidualny Plan Badawczy (IPB) to nowość w kształceniu doktorantów, wprowadzona Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Doktoranci w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (w praktyce do końca drugiego semestru) muszą wraz z promotorem opracować IPB, w którym zawarte zostaną szczegółowe założenia badań, których efektem ma być rozprawa doktorska. Złożenie rozprawy doktorskiej kończy kształcenie w Szkole Doktorskiej. Doktorant, który jej nie złoży nie ukończy Szkoły. W IPB należy uwzględnić hipotezy badawcze, metodologię badań, harmonogram badań, ale także inne działania związane z rozwojem naukowym. Uzyskanie stopnia naukowego doktora jest świadectwem dojrzałości naukowej i oznacza zdolność do podejmowania i prowadzenia badań oraz przedstawiania ich wyników. Dlatego w IPB należy uwzględnić także m.in. napisanie i publikację artykułu naukowego, czynne i bierne wystąpienia na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych, wyjazdy naukowe itp. Obligatoryjne wymogi IPB zawarte są w Regulaminie Szkoły Doktorskiej UPH.

Do popbrania formularz Indywidualnego Planu Badawczego w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej word

Na koniec roku akademickiego należy złożyć sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego - do pobrania w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej word