SZKOŁA DOKTORSKA

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje projekt indywidualnego planu badawczego (IPB), uwzględniającego harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i ostateczną wersję przedstawia Dyrektorowi Szkoły, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Indywidualny Plan Badawczy doktoranta określa w szczególności:

  • termin złożenia rozprawy doktorskiej;
  • termin oddania do druku co najmniej jednego artykułu naukowego do publikacji w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), lub jednej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo rozdziału w takiej monografii;
  • uczestnictwo w konferencji naukowej, krajowej lub międzynarodowej;
  • przygotowanie i złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej;
  • współorganizowanie konferencji naukowej, krajowej lub międzynarodowej;
  • odbycie co najmniej miesięcznego stażu naukowego, krajowego lub zagranicznego;
  • uczestnictwo w krajowym lub zagranicznym wyjeździe badawczym;
  • przygotowanie recenzji naukowej;
  • realizację zadań w ramach wybranej dyscypliny w wymiarze min. 20 godzin tygodniowo; 

Doktorant zobowiązany jest do składania sprawozdania rocznego wraz z opinią promotora lub promotorów z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz rezultatów i postępów prac ujętych w IPB. Sprawozdanie roczne składa się do końca letniej sesji egzaminacyjnej poprawkowej za poprzedni rok akademicki.Wzór formularza Indywidualnego Planu Badawczego- dokument word

Wzór formularza Indywidualnego Planu Badawczego- dokument dostępny cyfrowo

Wzór formularza Sprawozdania rocznego- dokument dostępny cyfrowo